Skip to main content
De kleine lettertjes

Privacy en cookies

Noordwest Ziekenhuisgroep vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Noordwest Ziekenhuisgroep dan ook overeenkomstig de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring voor sollicitanten Noordwest Ziekenhuisgroep

Inleiding

Noordwest Ziekenhuisgroep (hierna: ‘Noordwest’) vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer jij bij Noordwest solliciteert, verwerkt Noordwest jouw persoonsgegevens daarom conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan alle handelingen die Noordwest met jouw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over de manier waarop Noordwest met jouw persoonsgegevens omgaat en is van toepassing op de sollicitatieactiviteiten van Noordwest. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens

Sollicitatie
Noordwest verwerkt de persoonsgegevens die jij door middel van een formulier, aangehecht/bijgevoegd cv en motivatiebrief via: www.werkenbijnoordwest.nl aan Noordwest doorgeeft. Ook verwerkt Noordwest de gegevens die wij van jou krijgen uit persoonlijke contacten, telefoongesprekken, brieven en/of e-mails in het kader van sollicitaties. Het gaat hierbij om persoonsgegevens verkregen in het kader van zowel open sollicitaties, als sollicitaties voor bestaande vacatures. Noordwest verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent voor de functie waarop jij solliciteert.

De volgende persoonsgegevens worden door Noordwest verwerkt: personalia, contactgegevens, cv en motivatiebrief. Wanneer het in verband met bijzondere omstandigheden toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, zal Noordwest voldoen aan de voorwaarden die hiervoor gelden en jou daarover informeren.

Job alert
Noordwest geeft de mogelijkheid een job alert in te stellen om op basis van het profiel dat je aanmaakt passende vacatures te ontvangen. Hiervoor dient een formulier ingevuld te worden waarin je personalia, een e-mailadres en voorkeuren voor functies opgeeft. Wanneer je de job alerts niet meer wilt ontvangen, geef je dit aan via de e-mail waarna Noordwest jouw gegevens verwijdert.

WhatsApp
Noordwest maakt gebruik van WhatsApp om met jou in contact te komen. Dit gebeurt uitsluitend wanneer jij als kandidaat zelf contact zoekt via WhatsApp met een medewerker van Noordwest. Noordwest is niet verantwoordelijk voor gegevens die door WhatsApp zelf worden verwerkt. We adviseren je het privacy beleid van WhatsApp te raadplegen voor meer informatie.

Wanneer dit relevant en noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie waarop jij solliciteert, kan Noordwest jouw profiel(en) op social media raadplegen. Noordwest kan alleen besluiten tot het raadplegen van jouw profiel(en) op sociale media, als jij solliciteert op een functie in de zorg of op een functie waarbij de kans bestaat dat jij in aanraking zult komen met gevoelige informatie over Noordwest, haar medewerkers en/of haar cliënten. Noordwest  zal alleen de gegevens raadplegen die relevant zijn om te kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. Als Noordwest jouw profiel(en) op sociale media heeft geraadpleegd, zal zij de resultaten daarvan met jou bespreken.

Noordwest maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Doeleinden

De persoonsgegevens die jij aan Noordwest doorgeeft, worden door Noordwest alleen gebruikt voor de sollicitatieprocedure en de daaropvolgende anonieme managementrapportages. De sollicitatieprocedure bestaat uit:

  • het vergelijken van persoonsgegevens van sollicitanten met de huidige vacatures bij Noordwest;
  • het opnemen van contact met sollicitanten om sollicitatiegesprekken en arbeidsvoorwaardengesprekken in te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
  • het (laten) uitvoeren van een (psychologische) test/assessment (alleen na akkoord sollicitant);
  • het opstellen van geanonimiseerde statistische data zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorloopsnelheid van vacatures.

(Psychologische) test /(ontwikkel) assessment

Wanneer een (psychologische) test / (ontwikkel) assessment onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure, meldt Noordwest dit vooraf in de vacaturetekst. De vacaturetekst vermeldt tevens het doel waarvoor de test plaatsvindt. Als je wordt uitgenodigd voor een test of assessment, geeft Noordwest jouw naam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht door aan de organisatie die door Noordwest wordt ingeschakeld voor het afnemen van de test of assessment. Noordwest zal met deze organisatie een overeenkomst sluiten waarin onder meer wordt opgenomen dat deze organisatie jouw gegevens vertrouwelijk behandelt en niet langer dan 4 weken bewaart. De organisatie stuur de uitslag van de test of assessment per e-mail naar jou toe. Alleen wanneer je als kandidaat akkoord geeft op aan de organisatie worden de uitslagen / resultaten gedeeld met Noordwest. De uitslagen / resultaten worden uitsluitend ingezien door de medewerkers van Noordwest die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. De uitslagen / resultaten worden bewaard wanneer indiensttreding volgt in het dossier van de medewerker. In geval de sollicitatieprocedure niet wordt voortgezet worden de uitslagen / resultaten verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Doorsturen van gegevens

Noordwest stuurt alleen persoonsgegevens van jou door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is. Noordwest zorgt ervoor dat er in dat geval zo min mogelijk gegevens worden doorgestuurd. Bovendien heeft Noordwest een overeenkomst gesloten met eventuele derde partijen zodat jouw gegevens vertrouwelijk en conform de wetgeving worden behandeld.

Bewaren en verwijderen van gegevens

Noordwest bewaart jouw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure. Wanneer je hier schriftelijk mee akkoord bent gegaan, worden jouw persoonsgegevens een jaar langer in onze portefeuille bewaard voor het geval er alsnog een geschikte vacature ontstaat. Elk opvolgend jaar wordt hiervoor opnieuw toestemming gevraagd. Ben je hiermee niet akkoord dan worden jouw gegevens uiterlijk nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd of afgerond, vernietigd.

Noordwest kan jouw gegevens langer bewaren in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer je een klacht hebt ingediend over de sollicitatieprocedure. In dat geval informeert Noordwest jou hierover. Wanneer de klacht is afgehandeld verwijderen wij jouw gegevens.

Noordwest verwerkt jouw persoonsgegevens die jij in het kader van de sollicitatieprocedure hebt verstrekt, omdat dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure en om jouw geschiktheid voor de functie waarop jij solliciteert te kunnen beoordelen. Op jouw schriftelijke verzoek zal Noordwest inzage geven in de persoonsgegevens die zij van jou heeft. Noordwest zal jouw persoonsgegevens per direct aanpassen of vernietigen wanneer jij daarom verzoekt en aan de voorwaarden voldoet. Ook zal Noordwest de persoonsgegevens die zij van jou heeft op jouw verzoek aan jou verstrekken of op jouw verzoek aan een andere organisatie overdragen. Je kunt je verzoek per e-mail aan Noordwest doorgeven op werken@nwz.nl. Wanneer Noordwest over onvoldoende persoonsgegevens beschikt om de sollicitatieprocedure nog te kunnen doorlopen, kan zij de procedure beëindigen.

Toegang tot en beveiliging van gegevens

De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers van Noordwest die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Dit zijn de medewerkers van recruitment, P&O en de beoogde leidinggevende(n). De medewerkers van Noordwest zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van sollicitanten die bij Noordwest solliciteren of informatie opvragen over bepaalde vacatures of de sollicitatieprocedure.

Noordwest zorgt voor adequate organisatorische en technologische beveiligingsmaatregelen om de handmatige en elektronische verwerking van jouw persoonsgegevens te beschermen en om eventueel misbruik te voorkomen. Noordwest waarborgt ook middels het sluiten van een verwerkersovereenkomst dat eventuele derde partijen die namens Noordwest personeelsgegevens verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens conform de privacywetgeving te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Noordwest maakt gebruik van een aantal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zij heeft organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, over jouw gegevens kunnen beschikken. Daarnaast heeft zij beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om jouw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging of verlies. Noordwest streeft ernaar haar beveiligingsprocedures uit te breiden zodra er nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Vergewisplicht

Op grond van de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ is Noordwest verplicht om te controleren of jij geschikt bent om zorg te verlenen. Hiervoor doet zij onderzoek naar jouw arbeidsverleden. Noordwest raadpleegt het BIG-register en doet navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie IGJ). Ook vraagt Noordwest jou om een geldige Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast kan Noordwest referenties opvragen bij jouw vorige werkgevers. Voordat Noordwest referenties opvraagt, zal zij jou daarover toestemming vragen en informeren

Vragen of klachten?

Noordwest heeft een functionaris voor de gegevensbescherming die erop toeziet dat de privacywetgeving binnen Noordwest wordt nageleefd. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Noordwest jouw gegevens verwerkt, dan kun je contact opnemen met deze functionaris voor de gegevensbescherming op (privacybescherming@nwz.nl). Vragen over vacatures en sollicitaties kun je stellen aan werken@nwz.nl.

Mocht je klachten hebben over de manier waarop Noordwest met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Sommige delen van de Werkenbij website van Noordwest Ziekenhuisgroep kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om de website van Noordwest Ziekenhuisgroep beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Je blijft anoniem.

Welke cookies gebruikt deze site?

Deze website gebruikt de volgende cookies:

Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, denk aan jouw laatst bezochte webpagina of je voorkeursinstelling van lettergrootte te onthouden. Je kunt functionele cookies niet uitschakelen.

cookieconsent_status Voor het opslaan van cookie voorkeuren

Analytische cookies van Google Analytics:
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met analytische cookies, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Noordwest Ziekenhuisgroep haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Voor deze cookies is jouw toestemming niet vereist. Je kunt het gebruik van deze cookies wel weigeren via de instellingen van jouw browser*.

_ga Dit zijn cookies van Google Analytics en zijn nodig voor het bijhouden van statistieken om zo gebruikerservaringen te kunnen verbeteren
_gat Dit zijn cookies van Google Analytics en zijn nodig voor het bijhouden van statistieken om zo gebruikerservaringen te kunnen verbeteren

Voor het insluiten van video’s gebruikt deze website Vimeo.
Als je deze video’s bekijkt, plaatst Vimeo marketing cookies op je computer. Vimeo hanteert eigen voorwaarden rond het plaatsen van cookies, lees meer  over de voorwaarden van Vimeo.

Voor deze cookies is jouw toestemming vereist, omdat deze externe site niet altijd aan (volledig) anonieme tracking doet. Daarom vragen we jouw toestemming om deze video’s binnen deze website bekijken. Als je eerst niet akkoord bent gegaan met de cookies, kun je altijd op een later moment alsnog akkoord gaan zodat je de video’s op onze website kunt bekijken. Hiervoor klik je op de knop ‘Cookies’ links onderaan op deze website.

* Cookie-instellingen aanpassen via browser. Via de instellingen van jouw browser kun je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren of te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot bepaalde gedeeltes van onze website.